MÜSAİTLİĞİ SORGULA
TR
GİRİŞ
ÇIKIŞ
YETİŞKİN
ÇOCUK
ANASAYFA > KVK
KVK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla CARYA TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verileriniz KVK Kanunu Madde 4’te sayılan ilkeler doğrultusunda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenecektir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinden; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Müşterilerimizin kişisel verileri ve sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen işleme şartları doğrultusunda;

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek, müşterilerimize daha kişisel ürün ve hizmet sunabilmek, müşterilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşteri memnuniyetini ölçmek, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, finans ve muhasebe işleri, acil durum yönetimi ve benzer amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan ilke ve amaçlar gözetilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz yurt içinde tutulacağı gibi, yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından farklı hukuki sebeplere dayanarak, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa’nın 20. Maddesi gereği herkesin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğundan yola çıkarak, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, talepleriniz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda, KVK Kanunu Madde 11 ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri Şirketimizden;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu Madde 13/1 gereğince yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu doğrultuda talebinizi info@zeynepgolfresort.com kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya da Belek Turizm Merkezi 07506 Belek, Antalya - TÜRKİYE Adresimize posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Zeynep Hotel © 2018


Kadriye Bölgesi, Taşlıburun Mevkii 07506 Belek - Antalya / TURKEY 0 242 725 41 80 | info@zeynephotel.com
Rezervasyon : +90 444 63 38